mobile website maker software

Heydər Əliyev adına
Hərbi İnstitut

Ordunun əsasını təşkil edən savadlı və cəsur zabitlərdir.

Məqsədimiz ürəyi Vətən, millət, bayraq sevgisi ilə dolu hərbiçi peşəsinin

dəyərlərinə və dövrün tələblərinə uyğun keyfiyyətdə zabit kadrları

hazırlamaqdır .

                                                                  İNSTİTUTUN TARİXİ

           HEYDƏR ƏLİYEV ADINA HƏRBİ İNSTİTUTUN TARİXİ 1918-ci il FEVRAL AYININ 6-DA MÜSƏLMAN KORPUSUNUN KOMANDİRİ GENERAL-LEYTENANT ƏLİAĞA ŞIXLİNSKİNİN MƏKTUBLA BOLŞEVİK İNQİLABINDAN SONRA CƏNUBİ QAFQAZDA LEGİTİM HAKİMİYYƏT ORQANI OLAN ZAQAFQAZİYA KOMİSSARLIĞINA MÜRACİƏT ETMƏSİ VƏ MİLLİ HƏRBİYYƏ MƏKTƏBİNİN AÇILMASI HAQQINDA İCAZƏ İSTƏMƏSİ İLƏ BAŞLAYIR. 

        ZAQAFQAZİYA KOMİSSARLIĞININ RAZILIĞI İLƏ 1918-Cİ İL MART AYININ 1-DƏ TİFLİS ŞƏHƏRİNDƏ MİLLİ HƏRBİYYƏ MƏKTƏBİ AÇILMIŞ ELAN EDİLDİ VƏ PORUÇİK CAHANGİR BƏY ZEYNALBƏY OĞLU NƏSİRBƏYOV MİLLİ HƏRBİYYƏ MƏKTƏBİNİN RƏİSİ TƏYİN EDİLDİ, ELƏ HƏMİN GÜN DƏ MƏKTƏBİN DƏFTƏRXANASI FƏALİYYƏTƏ BAŞLADI VƏ DƏRHAL DA KURSANT QƏBULU ELAN EDİLDİ.

        KORPUS KOMANDİRİ ƏLİAĞA ŞIXLİNSKİNİN ƏMRİ İLƏ MİLLİ HƏRBİYYƏ MƏKTƏBİNİN DAİMİ HEYƏTİ VƏ DƏFTƏRXANASI 1918-Cİ İLİN APREL AYININ 2-DƏ TİFLİSDƏN GƏNCƏYƏ KÖÇÜRÜLDÜ VƏ HƏMİN AYIN 8-DƏ GƏNCƏDƏKİ SƏNƏT MƏKTƏBİNDƏ YERLƏŞDİRİLƏRƏK ÖZ FƏALİYYƏTİNİ DAVAM ETDİRDİ. 

       1918-Cİ İLİN APREL AYINDA BOLŞEVİK-DAŞNAK QOŞUNLARININ GƏNCƏ ÜZƏRİNƏ HÜCUMA BAŞLAMASI İLƏ AZƏRBAYCANDA HƏRBİ VƏZİYYƏT MÜRƏKKƏBLƏŞDİYİ ÜÇÜN MİLLİ HƏRBİYYƏ MƏKTƏBİNİN FƏALİYYƏTİ MÜVƏQQƏTİ OLARAQ DAYANDIRILDI. AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN ELAN OLUNMASINDAN DƏRHAL SONRA, YƏNİ 1918-Cİ İL MAY AYININ SONUNDA – İYUN AYININ ƏVVƏLLƏRİNDƏ BU MƏKTƏBİN FƏALİYYƏTİ YENİDƏN BƏRPA EDİLDİ.           1918-Cİ İL OKTYABR AYININ 27-DƏ MİLLİ HƏRBİYYƏ MƏKTƏBİNİN İLK BURAXILIŞI OLDU. AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN HƏRBİ NAZİRİNİN 1 DEKABR 1918-Cİ İL TARİXLİ ƏMRİ İLƏ GƏNCƏDƏ YERLƏŞMİŞ MİLLİ HƏRBİYYƏ MƏKTƏBİ PRAPORŞİKLƏR MƏKTƏBİ ADLANDIRILARAQ İLK ZABİT RÜTBƏSİ VERDİ.1919-CU İL OKTYABR AYININ 31-DƏ HƏRBİ NAZİR SƏMƏD BƏY MEHMANDAROVUN ƏMRİ İLƏ PRAPORŞİKLƏR MƏKTƏBİ YENİDƏN HƏRBİYYƏ MƏKTƏBİ ADLANDIRILDI. AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ SÜQUT ETDİKDƏN SONRA, 1920-Cİ İL MAY AYININ 25-DƏ HƏRBİYYƏ MƏKTƏBİ AZƏRBAYCAN BİRLƏŞMİŞ HƏRBİYYƏ MƏKTƏBİ ADLANDIRILDI.1923 – CÜ İLDƏ ƏLİAĞA ŞIXLINSKİ, 1924 – CÜ İLDƏ İSƏ SƏMƏD BƏY MEHMANDAROV BU MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİM İŞLƏMƏYƏ CƏLB EDİLDİLƏR.1930-CU İLİN NOYABR AYINDA ZAQAFQAZİYA HƏRBİ HAZIRLIQ MƏKTƏBİ YENİDƏN FORMALAŞDIRILARAQ SERQO ORJENİKİDZE ADINA BAKI PİYADA MƏKTƏBİ ADLANDIRILDI VƏ QIRMIZI ORDU ÜÇÜN TƏHSİL MÜDDƏTİ 3-İL OLMAQLA ZABİT KADRLARI HAZIRLAYIRDI.1933-CÜ İLDƏ BAKI PİYADA MƏKTƏBİ SALYAN KAZARMALARI ŞƏHƏRCİYİNDƏ ONUN ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ BİNALARA KÖÇÜRÜLDÜ VƏHAL-HAZIRDA BU BİNALARDA TƏLİM-TƏDRİS MƏRKƏZİ YERLƏŞİR.1942-Cİ iLDƏ QAFQAZ İSTİQAMƏTİNDƏ HƏRBİ ŞƏRAİT MÜRƏKKƏBLƏŞƏNDƏ BAKI HƏRBİ PİYADA MƏKTƏBİNİN ŞƏXSİ HEYƏTİNİN ƏSAS HİSSƏSİ CƏBHƏYƏ GÖNDƏRİLDİ, LAKİN MƏKTƏBİN DAİMİ HEYƏTİNİN BÖYÜK HİSSƏSİ VƏ MADDİ-TEXNİKİ BAZASI BAKIDA SAXLANILDI.CƏMİ İKİ AYDAN SONRA İSƏ BU MƏKTƏBƏ FƏALİYYƏTİ DAYANDIRILMIŞ QROZNI HƏRBİ-PİYADA MƏKTƏBİNİN KURSANTLARININ BİR HİSSƏSİ GƏTİRİLDİ VƏ BURADA KURSANT HEYƏTİ YENİDƏN KOMPLEKTLƏŞDİRİLDİ VƏ MƏKTƏB ÖZ FƏALİYYƏTİNİ BƏRPA ETDİ VƏ İKI AYLIQ KURSDAN SONRA, YƏNİ 1942 –Cİ İLİN SONUNDA QROZNIDAN GƏLMİŞ TƏXMİNƏN 80 NƏFƏR KURSANT ZABİT RÜTBƏSİNDƏ CƏBHƏYƏ GÖNDƏRİLDİ. 1954-CÜ İLİN MART AYINDA BU HƏRBİ MƏKTƏB “BAKI HƏRBİ MƏKTƏBİ” ADLANDIRILMIŞDIR 1958-Cİ İLDƏ MƏKTƏBİN TƏDRİS PROSESİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ MƏQSƏDİ İLƏ YENİDƏN TƏŞKİLATLANMA İŞLƏRİ HƏYATA KEÇİRİLMİŞ VƏ MƏKTƏB “BAKI ALİ ÜMUMQOŞUN KOMANDANLIQ MƏKTƏBİ” ADLANDIRILMIŞDIR.1966-CI İLDƏ BAKI ALİ ÜMUMQOŞUN KOMANDANLIQ MƏKTƏBİNƏ AZƏRBAYCAN SSR ALİ SOVETİNİNADI VERİLMİŞDİR.1992-Cİ İLİN MAY AYINDA “BAKI ALİ ÜMUMQOŞUN KOMANDANLIQ MƏKTƏBİ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ TABEÇİLİYİNƏ KEÇİRİLMİŞDİR.YENİ YARANMIŞ MÜSTƏQİL RESPUBLİKANIN SİLAHLI QÜVVƏLƏRİ VƏ DİGƏR QOŞUN NÖVLƏRİNİN MÜXTƏLİF ALİ HƏRBİ İXTİSASLI ZABİT KADRLARI İLƏ KOMPLEKTLƏŞDİRİLMƏSİ ZƏRURƏTİ YARANDIĞI ÜÇÜN MƏKTƏB “BAKI ALİ BİRLƏŞMİŞ KOMANDANLIQ MƏKTƏBİ” ADLANDIRILMIŞDIR. BAKI ALİ BİRLƏŞMİŞ KOMANDANLIQ MƏKTƏBİNDƏ 1992-1997-Cİ İLLƏRDƏZABİT KADRLARININ HAZIRLANMASI ÜZRƏ TƏDRİS PROSESİ KEÇMİŞ SOVET İTTİFAQININ HƏRBİ TƏDRİS SİSTEMİNƏ ƏSASƏN HƏYATA KEÇİRİLMİŞDİR.1996-CI İLDƏ TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI İLƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKSI ARASINDA İMZALANMIŞ PROTOKOLA ƏSASƏN TÜRKİYƏ SİLAHLI QÜVVƏLƏRİ ZABİTLƏRİNİN KÖMƏKLİYİ İLƏ MƏKTƏBDƏ MÜASİR STANDARTLARA UYĞUN TƏDRİS SİSTEMİNƏ KEÇİD ÜÇÜN MÜVAFİQ İŞLƏR APARILDI.BUNUNLA ƏLAQƏDAR, 1997-Cİ İLDƏN BAŞLAYARAQ KEÇMİŞ “BAKI ALİ HƏRBİ DƏNİZÇİLİK MƏKTƏBİ” NƏZDİNDƏ HƏR İL YENİ KURSANT TABORU YARADILMIŞ VƏ 4 KURSANT TABORUNUN FORMALAŞDIRILMASI ÜZRƏ İŞLƏR 2000-Cİ İLDƏ SONA ÇATDIRILMIŞDIR. 2001-Cİ İLİN AVQUST AYINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ, SİLAHLI QÜVVƏLƏRİN ALİ BAŞ KOMANDANININ FƏRMANINA ƏSASƏN FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN HƏRBİ MƏKTƏBLƏR“AZƏRBAYCAN ALİ HƏRBİ MƏKTƏBİ”, “AZƏRBAYCAN ALİ HƏRBİ TƏYYARƏÇİLİK MƏKTƏBİ” VƏ “AZƏRBAYCAN ALİ HƏRBİ DƏNİZÇİLİK MƏKTƏBİ”, ADLANDIRILMIŞDIR.AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 10 MART 2004-CÜ İL TARİXLİ FƏRMANINA ƏSASƏN MƏKTƏB AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ADINI DAŞIYIR.AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 24 DEKABR 2015-Cİ İL TARİXLİ SƏRƏNCAMINA ƏSASƏN AZƏRBAYCAN ALİ HƏRBİ TƏYYARƏÇİLİK VƏ AZƏRBAYCAN ALİ HƏRBİ DƏNİZÇİLİK MƏKTƏBLƏRİ LƏĞV EDİLMİŞ, QURU QOŞUNLARI, HƏRBİ HAVA QÜVVƏLƏRİ, HAVA HÜCUMUNDAN MÜDAFİƏ VƏ HƏRBİ DƏNİZ QÜVVƏLƏRİ FAKÜLTƏLƏRİ YARADILMAQLA, HEYDƏR ƏLİYEV ADINA AZƏRBAYCAN ALİ HƏRBİ MƏKTƏBİNƏ BİRLƏŞDİRİLMİŞDİR.HEYDƏR ƏLİYEV ADINA AZƏRBAYCAN ALİ HƏRBİ MƏKTƏBİNİN VƏZİFƏSİ SİLAHLI QÜVVƏLƏR ÜÇÜN LİDERLİK, İDARƏETMƏ, KOMANDİRLİK VƏ MÜSTƏQİL QƏRAR QƏBULETMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ MALİK OLAN ZABİT KADRLARI HAZIRLAMAQDIR.


                                                             FAKÜLTƏ VƏ KAFEDRALAR

                                           QURU QOŞUNLARI VƏ ÜMUMİFƏNLƏR FAKÜLTƏSİ

1. Hərbi fənlər kafedrası

2. Nato/SNT və humanitar fənlər kafedrası

3. Texniki fənlər kafedrası

4. Fundamental və təbiət elimləri kafedrası

5. İdarəetmə və informasiya texnologiyaları kafedrası

6. Elektronika və telekommunikasiya kafedrası

7. Xarici dillər kafedrası

                                          HƏRBİ HAVA QÜVVƏLƏRİ FAKÜLTƏSİ

1. Aerokosmik mühəndisliyi kafedrası

2. Hava Hücumundan müdafiə kafedrası

                                          HƏRBİ DƏNİZ QÜVVƏLƏRİ FAKÜLTƏSİ

1. Hərbi dəniz fənləri kafedrası

2. Gəmiçilik sistemləri kafedrası


İNSTİTUTDA 22 HƏRBİ UÇOT İXTİSASI ÜZRƏ MÜTƏXƏSSİZ HAZIRLIĞI HƏYATA KEÇİRİLİR

                                               QURU QOŞUNLARI FAKÜLTƏSİ İXTİSASLARI

1. Motoatıcı bölmə, hissə və birləşmələrinin döyüşə tətbiqi ixtisası

2. Tank bölmə, hissə və birləşmələrin döyüşə tətbiqi ixtisası

3. Yerüstü artilleriya bölmə, hissə və birləşmələrin döyüşə tətbiqi ixtisası

4. Qoşun kəşfiyyatı bölmə və hissələrinin tətbiqi ixtisası

5. Yerüstü radioelektron mübarızə vasitələri ilə silahlanmış hissə və bölmələrin döyüşə tətbiqi ixtisası

6. Silahlı Qüvvələrdə rabitənin təşkili ixtisası

7. Mühəndis-istehkam bölmə və hissələrin döyüşə tətbiqi ixtisası

8. Artilleriya silahlarının istismarı və təmiri ixtisası

9. Silahlı Qüvvələrdə Tərbiyəvi işin təşkili ixtisası

10.Silahlı qüvvələrin idarəedilməsinin avtomatlaşdırılmasının təşkili ixtisası

                                            HƏRBİ HAVA QÜVVƏLƏRİ FAKÜLTƏSİ İXTİSASLARI

1. Yüngül reaktiv təyyarə (vertalyot) bölmə və hissələrinin döyüşə tətbiqi ixtisası

2. Təyyarə, vertolyot və aviasiya mühərriklərinin istismarı və təmiri ixtisası

3. Təyyarə və vertolyotların aviasiya avadanlıqlarının istismarı və təmiri ixtisası

4. Aviasiya silahlarının istismarı və təmiri ixtisası

5. Təyyarə və vertalyotların radioelektron avadanlıqlarının istismarı və təmiri ixtisası

                                        HAVA HÜCUMUNDAN MÜDAFİƏ FAKÜLTƏSİ İXTİSASLARI

1. Hava Hücumundan Mudafiə radiotexniki bölmə, hissə və birləşmələrinin döyüşə tətbiqi ixtisası

2. Sərbəst olan yaxın məsafəli zenit-raket kompleksləri ilə silahlanmış hava hücumundan müdafiə bölmə, hissə birləşmələrinin döyüşə tətbiqi ixtisası 

3. Yaxın məsafəli zenit raket kompleksləri ilə silahlanmış  hava hücumunda müdafiə bölmə, hissə və birləşmələrinin döyüşə tətbiqi ixtisası.

                                        HƏRBİ DƏNİZ QÜVVƏLƏRİ FAKÜLTƏSİ İXTİSASLARI

1. Gəmi dizel-elektrik və dizel enerji qurğularının istismarı və təmiri ixtisası

2. Suüstü gəmilərin naviqasiya komplekslərinin istismarı və təmiri ixtisası

3. Gəmi radiotexniki vasitələrinin istismarı və təmiri ixtisası

4. Gəmi xüsusi silah komplekslərinin istismarı və təmiri ixtisası


Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutun 2024/2025-ci tədris ili üçün kursant qəbulu qaydaları

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR :
     Tədris dili : Azərbaycan dili 
     Təhsil forması : əyani 
     Təhsil müddəti : 5 il

       Cari ildə mülki ümumtəhsil müəssisələrində tam orta təhsil səviyyəsini bitirmiş, qəbul ilində 17 yaşı tamam olan və 20 yaşı tamam olmayan Azərbaycan Respublikasının kişi cinsli vətəndaşları, habelə 18 yaşından 23 yaşınadək kişi cinsli, zabit rütbəsi olmayan hərbi qulluqçular və hərbi vəzifəlilər qəbul edilirlər.
       
  2. SƏNƏDLƏRİN QƏBULU:
       Heydər Əliyev adına Hərbi İnstituta qəbul olmaq istəyən namizədlər 1 aprel 2024-cü il tarixdən 30 aprel 2024-cü il tarixədək ərizə ilə müraciət etməlidirlər.
       Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə olunmalıdır:
– abituriyentin təsdiq olunmuş elektron ərizəsindən çıxarış;     
– anket forması (yerində doldurulur) ;
–oxuduğu təhsil müəssisəsindən (iş və ya yaşayış yerindən) verilmiş xasiyyətnamə ;
–tam orta, yüksək texniki peşə, orta ixtisas və ya ali təhsil haqqında sənədin surəti (cari ilin məzunları üçün arayış) ;
–doğum haqqında şəhadətnamənin surəti;
– şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti və ya yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsindən çıxarış ;
– nikah və uşaqların doğum haqqında şəhadətnamənin surəti (evli və uşaq hlduqda);
–ailə tərkibi və yaşayış yeri haqqında arayış ;
–rəngli fotoşəkil (baş geyimsiz, anfas) 6 ədəd 3x4 sm ölçüdə və 2 ədəd 4.5x6 sm;
– 18 yaşı tamam olmayan namizədlər üçün valideynlərin və ya qəyyumlarının razılıq ərizələri;
– Tibb üzrə: Elektrokardioqramma, Qanın və Sidiyin ümumi analizi, Qan qrupu və rezus-faktor, Qanın QİÇS və sifilisə görə seroloji reaksiyalara və Hepatit C və hepatit B-yə dair müayinələrinin nəticələri, psixonevroloji, narkoloji, vərəm və dəri-zöhrəvi dispanserlərindən (kabinetlərdən) qeydiyyatda olub-olmaması haqqında arayışlar;
– Qeyd: 1. Hərbi İnstitutda “Təyyarəçilik” ixtisası üzrə daxil olmaq istəyənlər yuxarıda göstərilmiş sənədlərdən əlavə olaraq nəcisdə helmintlərin yumurtalarının və lyambliyaların sistlərinin müayinəsinə dair tibbi sənəd də təqdim etməlidirlər;
– 2. Şəxsiyyət vəsiqəsi, doğum haqqında şəhadətnamə, hərbi qeydiyyat haqqında sənəd və təhsil haqqında sənədin əsli namizəd tərəfindən komissiyaya şəxsən təqdim edilir.
     3. HƏRBİ İNSTITUTA QƏBUL AŞAĞIDAKI QAYDADA HƏYATA KEÇİRİLİR:
     1. Götürülməmiş intizam cəzası olan (yalnız hərbi qulluqçular), məhkumluğu ödənilməmiş və ya üzərindən götürülməmiş, həmçinin ağır və ya xüsusilə ağır, habelə hərbi xidmət əleyhinə cinayət törətmiş, hərbi təhsil müəssisələrindən xaric edilən, hərbi həkim komissiyası tərəfindən institutda təhsil almağa yararsız hesab olunan və öyrənilmə tədbirləri keçirilən zaman Heydər Əliyev adına Hərbi İnstituta qəbula mane olan digər hallar müəyyən edilən şəxslər Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutda təhsil almaq üçün namizədlər siyahısına daxil edilmirlər.
     2. Müvafiq yoxlamalardan müvəffəqiyyətlə keçən namizədlərin siyahısı qəbul imtahanında iştirak etmək üçün Dövlət İmtahan Mərkəzinə göndərilir və onlar Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilən qəbul imtahanı verirlər. Qəbul imtahanı I ixtisas qrupunun fənləri üzrə keçirilir.
     3. Qəbul imtahanının tarixi Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən elan olunur.
                                   İMTİYAZLAR:
- 500 (beş yüz) manat məbləğində birdəfəlik ödəmə;
- 150 (yüz əlli) manat məbləğində aylıq təqaüd;
- 200 (iki yüz) manat məbləğində ailə üzvlərinə aylıq maddi yardım;
- 200 (iki yüz) manat məbləğində hesabda yığılan aylıq ödəniş.
   Heydər Əliyev adına Hərbi İnstituta qəbul olan kursantlar təhsil müddətində bütün təminat növləri ilə təmin olunurlar. Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutun məzunlarına hərbi ixtisasla yanaşı, müvafiq mülki ixtisas üzrə bakalavr ali peşə-ixtisas dərəcəsi də verilir.
     Namizədlər hərbi həkim komissiyasında müayinədən keçməlidirlər. Hərbi həkim komissiyasından keçmək üçün tarix və ünvan namizədlərə sənəd qəbulu mərkəzlərində bildiriləcəkdir.
     
                                Ətraflı məlumat üçün əlaqə nömrəsi:
      *0811 və (012) 479-78-40 (həftənin iş günləri, saat 09:00-dan 18:00-dək)     
                                Web ünvan: www.mmu.edu.az
                                                      aahm.mod.gov.az      

Ünvan
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Polad Həşimov küçəsi 9a.

Əlaqə
E-poçt: mmu-hehi@mod.gov.az
Telefon: +(994) 012 479 78 43

Yaşasın Azərbaycan!
Eşq olsun Azərbaycan ordusuna!